...

Ekokampaajalle on tärkeää kunnioitus luontoa ja ihmistä kohtaan, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Ihminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti, hoitaen hiuksia, mieltä ja kehoa.
Toiminnan pitää olla rehellistä ja läpinäkyvää.

HIUSALAN AHDINKO

Suomen Hiusyrittäjät ovat lähestyneet politikkojamme pyytäen apua ja ymmärrystä. Alla oleva kirje on lähetetty oppositiopuolueiden puheenjohtajille.
Lähestyn Teitä käsityövaltaisen toimiala- ja työnantajajärjestön, Suomen Hiusyrittäjät ry:n  edustajana. Olemme myös työmarkkinaosapuoli, joka neuvottelee hiusalan työ- ja palkkaehdot työntekijöitä edustavan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa.Suomen nykyinen hallitus on ajanut toimialan kuilun partaalle.
Kun hallitus palautti hiuspalvelut yleiseen arvonlisäverokantaan kertarysäyksellä vuoden 2012 alusta, tarkoitti se 14 %:n korotusta palveluiden hintoihin, jolloin asiakkaat katosivat yrityksistä. Asiakaskato on johtanut tilanteeseen, jossa työntekijöitä irtisanotaan kiihtyvään tahtiin, tai siirretään sopimusyrittäjiksi / vuokratuolille vastentahtoisesti. Korkea arvonlisäveroprosentti on alalle suuri ongelma siksi, että vähennettävää arvonlisäveroa ei juurikaan ole ja palvelut tuotetaan tässä ja nyt, eikä myydä varastosta.
Emme valitettavasti voi siirtää alan yrityksiä Viroon, vaikka monet kuluttajat sieltä hiuspalvelunsa hakevatkin. Me joudumme jatkossakin taistelemaan kotimarkkinoilla, vaikka hallitus kaikin keinoin meidän kaltaisiamme palveluiden tuottajia ja itsensä työllistäjiä monin tavoin kampittaakin.
Nykyisen hallituksen täydellinen vieraantuminen suomalaisten arjesta näkyy sangen selkeästi esim. esityksessä puolittaa kotihoidon tuki. Ensinnäkin se tarkoittaisi perheiden talouden romahtamista, josta toisena seurauksena olisi kotimarkkinoiden kulutuksen täydellinen romahtaminen. Tällä hetkellä hiusalalla ei kaivata hoitovapaalla olevia parturi-kampaajia takaisin töihin, koska töitä ei ole, eikä yrityksillä ole palkanmaksuvaraa. Hiusalalla jokaisen parturi-kampaajan on kahdella kädellään tehtävä oma palkkansa sivukuluineen kassaan, josta palkat ja muut kulut maksetaan. Suurinta osaa hoitovapaalla olijoista odottaa irtisanominen ja siirto sopimusyrittäjiksi tai työttömiksi harmaan talouden pyörittäjiksi.
Toki on huolestuttavaa, jopa järkyttävää, että Rauman kokoisessa kaupungissa useita satoja työntekijöitä joutuu työttömiksi, mutta he tuskin rumentavat harmaan talouden lukuja tai vääristävät kilpailutilannetta pimeällä yritystoiminnalla.Vajaan vuoden aikana hiusalan yrityksistä noin tuhat on joutunut lopettamaan toimintansa palveluiden kysynnän romahdettua arvonlisäveron noston ja kuluttajien heikentyneen ostovoiman seurauksena. Koska valtaosa alan yrittäjistä on yksin toimivia toiminimiä, heitä koskevat luvut eivät näy konkurssitilastoissa. Myös lukuisia konkursseja on viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana tehty, mistä on aina seurannut useita työttömiä, harmaata / mustaa taloutta pyörittämään.
Suomen Hiusyrittäjät toteutti helmi – maaliskuussa nettikyselyn, jossa kysyttiin yritysten liikevaihdoissa tapahtuneita muutoksia vuonna 2012 verrattuna vastaaviin kuukausiin vuonna 2011. Vastauksia saimme poikkeuksellisen vähän verrattuna aiempiin kyselyihin, mutta saimme kuitenkin suuntaa antavaa tietoa yritysten talouden kehityksestä.
Kun alan kokonaisliikevaihto kasvoi vuosina 2010 – 2011 3,69 %, niin vuoden 2012 liikevaihto jäi saatujen vastausten perusteella 15,11 % pienemmäksi kuin vuonna 2011. Erityisen tappiollinen yrityksille oli vuoden 2012 loppupuoli ja vuoden 2013 alkukuukaudet ovat olleet liikevaihdoiltaan esim. alan tukkuliikkeiden mukaan vieläkin heikompia, jopa kaikkien aikojen heikoimpia. Näiden näkökulmien valossa verottajan vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana yksinyrittäjille / sopi-musyrittäjille ja tuolinvuokralaisille tekemä kysely tuskin näyttääkään koko totuutta.
Muutama poiminta yksittäisistä vastauksista kertoo karua kieltä: toukokuu: pienin tappio oli   -1,6 %,   suurin -22,65 %; marraskuu: pienin -1,0 % ja suurin -33,54 %; joulukuu: pienin tappio oli  -2,0 % ja suurin  -32,0%.
Hiuspalveluiden heikko kysyntä ja siitä johtuva yritysten tappiollinen toiminta heijastuu laajasti myös alan yhteistyötahoihin. Hiuskosmetiikkaa tuotetaan myös Suomessa ja kysynnän heikentyminen leikkaa jo huolestuttavasti tuotantoa, joka on työllistänyt laajan joukon henkilökuntaa tuotekehityksestä kemistien ja laboranttien lisäksi myös logistiikka- ja myyntiportaan henkilöstöön.
Hiusalan negatiivinen kehitys vaikuttaa totta kai myös alan maahantuojien organisaatioihin ja myyntihenkilöstöön leikkaamalla tuottoja ja kasvua, jolloin verotuototkin pienenevät. Jo kolme alan maahantuontiyritystä on tehnyt konkurssin ja lisäksi on käynnissä yt-menettelyitä.
Vallitseva tilanne on luonut suotuisat olosuhteet harmaan talouden kasvulle maahantuonnissakin. Kun lukuisat parturi-kampaamot ovat tuottajien ja maahantuojien listoilla joutuneet toimituskieltoon, yksittäiset toimijat rahtaavat esim. hiusvärejä Euroopasta ja myyvät tuotteet ilman kuitteja pakettiauton perästä ahdinkoon joutuneille yrittäjille.
Suomen Hiusyrittäjät ry on useissa aiemmissa yhteyksissä todennut, että arvonlisävero on käsityöalalle suuri ongelma siksi, että alalla ei juurikaan synny vähennettävää arvonlisäveroa. Kun työvoimakustannuksia ei voida ilmeisesti jatkossakaan miltään osin hyödyntää vähennyksinä, ainoa pelastava vaihtoehto on arvonlisäverokannan alentaminen. Nykytilanteessa työllistävät yritykset eivät pysty kilpailemaan harmaan talouden toimijoita vastaan, pääosin siksi, että harmaan talouden toimijat voivat hinnoitella palvelunsa 30 – 50 % alhaisemmalle tasolle ja myös osittain vievät mukanaan yritysten asiakkaita siirtyessään harmaan talouden toimijoiksi.
Alan tervehdyttäminen ja työllistämisedellytysten parantaminen veroratkaisulla palvelisi isompien, työpaikkoja tarjoavien yritysten kasvumahdollisuuksia ja samalla torjuisi harmaan talouden kasvua, kun nuoret voisivat valmistuttuaan löytää työtä työsuhteissa.
ARVONLISÄVERON ALARAJA / ALARAJAHUOJENNUS
Muutamilla tahoilla ja esim. kansalaisaloitteena esiin noussut ehdotus uudesta 50.000 euron alarajasta arvonlisäverovelvollisuuteen estäisi voimaantullessaan hiusalan kasvukehityksen ja pirstaloisi yritykset vuosien 1994 – 1996 tapaan, sekä eriarvostaisi alan yrittäjät kahden kerroksen väeksi. Velvoitteensa hoitavilla hiusyrittäjillä henkilökohtainen, vuotuinen liikevaihto on jonkin verran yli 40.000 euroa, eli alarajan nostosta tulisi kasvun este, joka samalla estäisi työllistämisen. Nykyinen arvonlisäveron alarajahuojennus tarjoaa jo nyt ”kikkailu mahdollisuudet” niille yrittäjille, jotka kirjaavat tulojaan kirjanpitoon vain noin 20.000 euron verran vuodessa. Verottajan vuosi-ilmoitusmenettely on vain ”vahvistanut ja virallistanut” tämän ”kikkailun”.
Työnantajayritykset olisivat kaikki alarajan yläpuolella ja arvonlisäveron alaisia. Näkemyksemme on, ja myös kokemuksemme 90 – luvulta, että näin korkea arvonlisäveron alaraja johtaisi melko lyhyellä aikavälillä työsuhteiden irtisanomisiin ja erilaisten vuokrasuhteiden syntymiseen yritysten sisälle. Hiusalalla on jo vuosikymmeniä ollut valmis sopimusyrittäjyysmalli, jonka lisäksi alalla on käytössä lukuisia ”aliurakoitsijasopimuksia”. Unohtaa ei myöskään voi sitä tosiseikkaa, että osa irtisanotuista työntyöntekijöistä tulisi siirtymään harmaan talouden piiriin. Mikäli alan toimijat olisivat kaikki yrittäjiä, heidän liikevaihtonsa jäisi pääosin alle 50.000, eikä hiusala syntyneessä tilanteessa maksaisi lainkaan arvonlisäveroa!
Suomen Hiusyrittäjät ry vastustaa 50.000 euron alarajaa arvonlisäverotukseen, näkemyksemme mukaan alaraja aiheuttaisi alalla suoranaisen katastrofin. Vastustamme myös arvonlisäveron alarajahuojennuksen nostamista nykyisestä 22.500 eurosta Suomen Yrittäjien esittämään 50.000 euroon. Suomen Hiusyrittäjät ry kannattaa arvonlisäverovelvoitetta kaikkeen yritystoimintaan, ei keinotekoisia euromääräisiä rajoja, jotka johtavat ainoastaan ”kikkailuun”.
Näkemyksemme on, että hiuspalveluissa tulisi palata yleistä verokantaa alhaisempaan veroprosenttiin, jolloin turvattaisiin alan työpaikat sekä yritysten kasvumahdollisuudet ja veronmaksukyky.
Helsingissä, 25.9.2013
Kunnioittavasti
Suomen Hiusyrittäjät ry,
ARJA LAURILA,  toiminnanjohtaja


http://hiusyrittajat.fi/ajankohtaista/uutisethttp://hiusyrittajat.fi/ajankohtaista/uutiset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti